Vårt arbete cirkulerar runt människors insikt, involvering och investering
Hjulet
skapades av psykologen Dr Ben Shalit på 1970-talet när han var verksam på FOA. Metoden testade handlingsberedskap i strid och under stress. Efter Shalits död, 1988, har metoden vidareutvecklats utifrån hans grundläggande teorier. Därefter har metoden anpassats mer till näringslivets användningsområden av Fundo Ledarskap AB i samarbete med AsPro och Professor Bertil Mårberg (FOA).
Den teoretiska grunden utgjordes till stor del av. psykologen Lazarus teorier om hur männsikor processar information i nya situationer, särskilt under hot. Coping-teorin.

Varje profil är unik
Vi har utvecklat ett unikt profilprogram för hjulet® för analys på individ- och gruppnivå. Profilerna visar på ett lättfattligt sätt vilka förmågor som individen, gruppen och/eller ledarskapet besitter. Varje framtagen profil är unik och beskriver vilken copingstil en person har och hur den förväntas agera under stress. Profilen består av tre delar:
 
Huvudet - Står för uppfatting/insikt
Huvudet representerar den mentala nivån. Vi uppfattar, tänker, skiljer ut, planerar och reflekterar olika mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter.

Hjärtat - Står för involvering
Hjärtat representerar den emotionella nivån, graden av involvering. Hjärtat "bultar" olika mycket beroende på vilken bild vi har gjort oss av situationen, bedömt dess betydelse för oss och hur mycket vi vill involvera oss.

Fötterna - Står för handling/investering
Fötterna representerar den fysiska nivån. De kan stå, gå och springa. När vi uppfattar situationen, dess betydelse för oss och hur vi känner inför den, agerar vi på olika sätt för att försöka påverka eller undvika situationen.

Användarvänlighet
Genom en webbaserad tjänst kan intervjuaren på ett effektivt och användarvänligt sätt få fram ett relevant samtalsunderlag för återkoppling på individ- eller gruppnivå. Metodiken låter respondenten själv välja vilka områden hon/han vill ta upp i sammanhanget. Detta är dessutom en etisk aspekt som metoden tar hänsyn till.

Rapporterna har utformats för att ge ett pedagogiskt underlag både för intervjuaren och för respondenten till den efterföljande intervjun.

Analysen
Analys av hjulet® görs på två övergripande nivåer, kvantitativt och kvalitativt, vilket ger en personlig, djup och mätbar analys.

Analysen visar bland annat:
• vad som döljer sig bakom olika attityder och värderingar
• vad som driver, engagerar och motiverar varje människa
• hur olika människor hanterar och anpassar sig till olika situationer
• vilka starka och svaga sidor individen besitter

Normering, reliabilitet & validitet
Kvalitén på ett bedömningsinstrument bedöms utifrån dess värden på reliabilitet respektive validitet.
I hjuletmetoden pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att förstärka kvalitén på metoden. En större normering gjordes för ett par år sedan på en svensk population bestående av personer i arbetslivet som har valts ut av företag för olika syften. Där ingick män och kvinnor i alla åldrar, befattningar och branscher. Denna normering gav vid handen att hjulet® har hög reliabilitet och god begreppsvaliditet.
 Kontakta oss
Har du frågor eller vill pröva metoden?

Läs mer om nätverk

 

Start  |  Om oss  |  Kunder  |  Hjulet  |  Erbjudanden  |  Kontakt